Sanctity Of Life (Genesis 1v1-2, 26-31, Psalm 139v13-16)