2023 New Year’s Message (Deuteronomy 7v9, v7-8, 4v32-40)