Dedication, Baptism And Communion (Mark 10v13-16, Matthew 28v18-20, 26v26-29)